0 € 0
Obsah košíku
Cena celkem:0 Kč

Obchodné podmienky

pre firmu SUPERSEKTOR sro, Lesné 696, 679 63 Veľké Opatovice, IČO 28290950, DIČ CZ28290950.

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www. supersektor.cz. Prevádzkovateľom internetového obchodu je SUPERSEKTOR sro, IČO: 28290950, so sídlom Lesné 696, 679 63, Veľké Opatovice, evidujúce úrad Mestský úrad Boskovice, zapísaná v obchodnom registri, vedenom Krajským súdom v Brne oddiel C, vložka 59001. Tieto obchodné podmienky vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim. Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami Občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Zb.) A zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.). Ak je zmluvnou stranou nie spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami obchodným zákonníkom, (č 513/1991 Zb.),Všetko v znení neskorších právnych predpisov.

Vymedzenie pojmov:

Spotrebiteľská zmluva

Zmluva kúpnej, o dielo, prípadne iné zmluvy, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ resp. predávajúci.

Dodávateľ / Predávajúci

Je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.

Kupujúci / Spotrebiteľ

Je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo užíva služby za iným účelom ako pre podnikanie s týmito výrobkami alebo službami.

Kupujúci / nie spotrebiteľ

Je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Kúpna zmluva

Umiestnením ponuky predaja tovaru na internetových stránkach vyjadruje predávajúci svoju vôľu uzavrieť kúpnu zmluvu na tovar, popr. služby za uvedených podmienok. Kúpna zmluva vzniká okamihom doručenia záväznej objednávky kupujúceho predávajúcemu.

Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti. Informácie o uzavretej zmluve a obchodných podmienkach Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť. Tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok tvorí neoddeliteľnú súčasť uzavretej zmluvy. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho alebo kupujúceho, možno zmluvu uzavrieť iv inom pre strany zrozumiteľnom jazyku. Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z procesu objednávania v našom internetovom obchode a kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach nášho internetového obchodu a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet atď) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarifu telekomunikačných služieb, ktoré objednávateľ používa.

Doprava

Doprava zdarma?


Doprava nami ponúkaných výrobkov nie je zakalkulovaný v cene výrobku, pretože snahou našej firmy je ponúknuť kvalitný tovar za rozumnú cenu bez zbytočného navýšenia ceny výrobku. Cenu za dopravu zistíte akonáhle vložíte tovar do košíka tzn. hodnota dopravy sa vypočíta podľa skladby tovaru.

Čo v skutočnosti znamená doprava zadarmo?


Konkurenčné internetové obchody sa často prezentujú sloganom doprava zdarma, ale v skutočnosti sa jedná o marketingový trik, pretože doprava je vždy zakalkulované v cene individuálneho výrobku. Dôsledkom je potom zbytočné navýšenie ceny výrobku alebo celej zostavy, ktorú zakúpite s pocitom ušetrených nákladov na dopravu za podstatne vyššiu cenu. U nás zaplatíte reálnu cenu výrobku a dopravu objednaného tovaru k Vám domov, tzn. v našom internetovom obchode, platíte dopravu iba raz. Doprava zdarma čiže skrytá doprava tak pri zakúpení niekoľkých rôznych alebo rovnakých výrobkov umelo navýši cenu rádovo niekoľko sto až tisíc korún.

Dopravu zaisťujeme po celom území SR vlastným vozidlom, prepravnou službou alebo Českou poštou, a to podľa charakteru a množstva objednaného tovaru. V cene dopravy nie je zabezpečené sťahovanie tovaru. Vodič pomáha so zložením za prvé uzamykateľné dvere. Pred vlastným dovozom tovaru budete telefonicky informovaní, v prípade, že vezieme tovar vlastným autom, oznámime Vám deň a čas dovozu, a to dva pracovné dni vopred. Dohodnutý čas a dátum doručenia Vám bude následne potvrdený e-mailom. V prípade zaslania tovaru prepravnou službou alebo Českou poštou Vám bude zaslaný e-mail s informáciou, že sa tovar odoslal a kedy máte očakávať dovoz, v tomto prípade Vás už ďalej bude kontaktovať prepravcu alebo Česká pošta. V prípade, že Vám budeme volať presný deň a čas, teda dovoz našim autom a zákazník dovoz odmietne, bude mu ponúknutý termín náhradné podľa našich možností, ak aj ten odmietne, musí si zákazník zabezpečiť odvoz vlastnú zo skladu vo Veľkých Opatoviciach. V prípade, že zákazník akýkoľvek už telefonicky dojednaný termín na mieste nedodrží a prevzatia tovaru sa nedostaví, bude mu účtované znovu dopravné.

Postup pri prevzatí tovaru pre kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom Pri dovoze tovaru si skontrolujte stav obalu prevziať tovar, v prípade poškodenia obalu, si tovar ihneď rozbaľte pred vodičom. V prípade, že bude obal nepoškodený, tovar bez omeškania prevezmite. Od prevzatia je však nutné tovar do 24 hodín rozbaliť a skontrolovať stav, na neskoršie reklamácie spôsobené prepravou nebude braný ohľad! Postup pri prevzatí tovaru pre kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom Pri prevzatí tovaru kupujúcim spotrebiteľom je mu odporúča, aby tiež urobil kontrolu doručenej zásielky a to najmä, či – ak nie je poškodená alebo ak nebolo porušené jej originálne balenie. V prípade doručenia poškodenej zásielky nie je spotrebiteľ povinný takúto zásielku prijímať a má nárok na dodanie novej bezchybnej zásielky. Spotrebiteľovi sa odporúča v prípade dodania poškodenej zásielky alebo v prípade porušenia jej originálneho balenia túto skutočnosť uviesť do dokladu o prevzatí a bezodkladne informovať predávajúceho. Aspoň tak predíde prípadným komplikáciám s následnou reklamáciou zásielky tovaru, ktoré nie je v súlade s kúpnou zmluvou.

Zakázková výroba

Väčšina objednávaného tovaru nie je vedená skladom a vzhľadom k jeho rozmanitosti – výber rozmeru, farieb prevedenie atď – je vyrábané na zákazku, tzn. podľa prijatých objednávok zákazníkov je ešte len zverených do výroby. Preto je u rady tovar termín dodania 3–6 týždňov alebo aj dlhšie. O tom, že sa tovar vyrába na zákazku ste informovaní priamo v texte u tovaru. Platí, že ak je pri tovare vzorkovník, z ktorého si môžete vybrať tovar v rôznych prevedeniach – rozmeroch, farbách, čalúnenie, je vyrábané na zákazku. Na zákazkové tovaru si vyhradzujeme právo vyžiadať si od zákazníka zaplatenie zálohy vo výške 30% hodnoty objednávky.

Atypická výroba

Väčšinu nami ponúkaných výrobkov (okrem jedálenské a kancelárske stoličky) sme schopní rozmerovo prípadne farebne upraviť podľa požiadaviek zákazníka. Stačí len poslať dopyt na konkrétny výrobok vrátane opisu rozmerové úpravy. Najneskôr do 48 hodín Vám spracujeme nezáväznú kalkuláciu požadovaného výrobku. V prípade záujmu o výrobu úplne atypických prvkov zašlite nákres výrobku alebo aspoň Vašu predstavu. Naši odborníci sú pripravení Vám kedykoľvek poradiť a navrhnúť možné riešenia. Výrobou nábytku sa zaoberáme od roku 1991 a máme tak bohaté skúsenosti.

Vzorníky

Nie ste si úplne istí Vami vybraným odtieňom alebo látkou? Nevadí, radi Vám požičiame reálny vzorkovník látok alebo morenia. Bližšie informácie získate na telefóne 725 568 997 či e-mailu info@ supersektor.cz.

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Všetky podané objednávky sú záväzné.
 2. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom podpísaných údajov a náležitostí.
 3. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v registračnom formulári.
 4. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho, pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny, jeho prevzatím.
 5. Vyplnením registračného formulára, alebo záväznej objednávky, kupujúci dáva predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom ao jeho nákupoch.

Spôsob platby

 1. V prípade, že je Vaša objednávka do 3000 Sk vr. DPH, vyberte v objednávkovom formulári – hotovosť (tovar do 3000 Sk). V prípade, že Vami objednaný tovar je zákazková výroba (je napísané priamo v popise u tovaru),trváme na písomnom súhlase, že s týmto súhlasíte. Žiadosť o súhlas zasielame e-mailom. V prípade, že je Váš tovar zákazková výroba, v zhode s odsekom 8 § 53 Občianskeho zákonníka, nemožno odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia bez udania dôvodu. Dňom prijatia spätného súhlasu od zákazníka začína plynúť termín dodania objednaného tovaru. Vyhradzujeme si však právo zaslať u zákazkovej výroby do 3000 Sk zálohovú faktúru na 30% hodnoty objednávky tovaru.
 2. V prípade, že je Vaša objednávka nad 3000 Sk vr. DPH, môžete zvoliť buď zálohovú faktúru (vystavujeme faktúru na 30% hodnoty objednávky) a alebo predfaktúry (zľava 3%). V oboch prípadoch začína plynúť termín dodania, ktorý je uvedený u Vami objednaného tovaru až prijatím platby na náš účet. O prijatí platby Vás e-mailom informujeme. V prípade, že sa jedná o zákazkovú výrobu, informujeme Vás o tomto už v potvrdení o prijatí objednávky ai vo faktúre.
 3. Doplatok sa hradí v hotovosti pri dovoze tovaru buď prepravnou službou alebo vlastnými autami.

Zľavy

 1. Zákazníkom ponúkame zľavu 3% pri zvolení spôsobu platby vopred, teda pred zadaním do výroby=predfaktúra. Túto zľavu však už nemožno uplatniť na výroby, ktoré sú v akcii, teda už ponúkané so zľavou (väčšinou prvá stránka v našom obchode) a na výrobky označené priamo ako akčné alebo lacné! V prípade, že si toto zákazník zvolí, bude mu zaslaná faktúra, ale zľava v nej nebude zohľadnená.
 2. Stálym zákazníkom môžeme ponúknuť zľavu zákaznícku 2%. Je potrebné, aby celkový súčet ceny u druhej a každej ďalšej objednávky prevyšoval min. 10.000, – Sk.
 3. Zľavy nemožno kombinovať.

Ceny výrobkov

V prípade, že výrobca zmení cenu a dôjde tak k navýšenie ceny oproti nami ponúkanej cene u zákazníkom vybraného tovaru az našej strany nestihneme na túto zmenu včas zareagovať ap., zaväzujeme sa okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. Zákazník bude o zmene ceny informovaný a bude mu ponúknutá cena individuálna alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy. Toto platí v prípade výrobkov vyrobených na zákazku – tzn. že výrobky možno rozmerovo či farebne modifikovať. Všetky ceny sú uvedené v slovenských korunách (Sk) vrátane DPH.

Odstúpenie od zmluvy pri uzatvorení zmluvy prostriedky komunikácie na diaľku

Odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho

Ako kupujúci máte právo odstúpiť od zmluvy kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to bez akéhokoľvek postihu (za predpokladu, že nejde o zákazkovú výrobu alebo vec upravenú podľa priania kupujúceho). V súlade s § 53, ods 7 Občianskeho zákonníka má ďalej kupujúci, ktorý je spotrebiteľom právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Toto právo neslúži ako spôsob riešenia reklamácie tovaru. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme Vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok.

 1. 1) Najneskôr 14. deň po prevzatí tovaru musí byť predávajúcemu doručený prejav vôle o odstúpení od zmluvy. Najvyššie teda odošlite email (na info@ supersektor.cz) s textom: "Chcem jednostranne odstúpiť od zmluvy zo dňa DD.MM.RRRR č (číslo objednávky) a požadujem vrátenie uhradenej čiastky za tovar na adresu (pokiaľ požadujete vrátenie peňazí na účet , uveďte prosím číslo účtu). "Dátum a podpis 2) Tovar doručte najlepšie na adresu našej prevádzky SUPERSEKTOR sro, Palackého nám. 638, 569 43 Jevíčko, doručenie na adresu sídla firmy neodporúčame z dôvodu predĺženia doby vybavovania. Tovar je možné taktiež odovzdať osobne na adrese prevádzkarne alebo na niektoré z našich partnerských predajní v Přerove, Prostějove, Častolovice. Ak sa rozhodnete využiť niektoré z partnerských predajní, je nutné nás vopred informovať, jedná sa o našu partnerskú predajňu, nie naši prevádzkáreň a tovar Vám prevezmú iba v prípade, že o tom budú informovaní vopred! 3) Tovar, ktorý budete odosielať, by malo byť (pokiaľ možno) v pôvodnom obale, nesmie javiť známky používania, musí byť nepoškodený, kompletný a pokiaľ možno s originálnym dokladom o kúpe. 4) Neposielajte tovar na dobierku!
 2. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy na tovary vyrábané na zákazku.
 3. pri splnení vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme zloženkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 10 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru, najneskôr však do 30 dní od doručenia prejavu vôle odstúpenia od zmluvy. Dodávateľ má právo len na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru.

ak bola znížená hodnota tovaru (došlo k čiastočnému spotrebovanie alebo opotrebovanie tovaru, tovar nie je kompletný alebo bolo poškodené – teda došlo k bezdôvodné obohatenie, prípadne bola spôsobená škoda),je kupujúci povinný chýbajúce hodnotu nahradiť v peniazoch – v praxi sa tak deje formou započítania na predávajúcim vrátenú kúpnu cenu, ktorá je teda kupujúcemu vyplatí v zníženej hodnote.

Kupujúci – spotrebiteľ – nemôže, podľa odseku 8 § 53 Občianskeho zákonníka odstúpiť od kúpnej zmluvy:

 1. na poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia
 2. na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli dodávateľa
 3. na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa (zákazková výroba!) alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu
 4. na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak porušil spotrebiteľ ich originálny obal
 5. na dodávku novín, periodík a časopisov

Práva a povinnosti kupujúceho

 1. Kupujúci je povinný uviesť správnu a úplnú poštovú adresu, na ktorú má byť objednaný tovar odoslaný.
 2. Kupujúci je povinný odobrať objednaný tovar a zaplatiť celkovú cenu. S celkovou cenou je zákazník vyrozumený pri vyplňovaní objednávky ešte pred jej záväzným potvrdením. Kupujúci má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti.

Ochrana osobních údajů

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ( dále jen „ nařízení GDPR “) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů : jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo ( dále společně vše jen jako „ osobní údaje “ ).

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies 

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Doručování

Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

Reklamačný poriadok Spôsob uplatnenia a vybavenia reklamácie 

Zaručujeme Vám, že v našom internetovom obchode poskytujeme rovnaké podmienky pre uplatňovanie reklamácií, ako vo všetkých maloobchodných predajniach a ktoré sú v súlade s platnými právnymi predpismi. Na tovar objednaný a zakúpený na www.supersektor.cz poskytujeme záruku v dĺžke 24 mesiacov od prevzatia tovaru. Reklamácie uplatňujte pokiaľ možno písomnou formou, a to mailom na adresu info@ supersektor.cz alebo faxom na čísle 461 619 141, prípadne poštou na adresu prevádzkarne SUPERSEKTOR sro, Palackého nám. 638, 569 43 Jevíčko. Možno je tiež osobný reklamácie na adrese našej prevádzky Palackého nám. 638, OD Jednota I.patro, 569 43 Jevíčko, po-pia 8–16 hodín. Následne Vás budeme kontaktovať a riešiť postup vybavenia reklamácie. Ak by sme na Vašu písomnú formu e-mailom do 24 hodín neodpovedali, kontaktujte nás prosím na telefóne 461 619 066, či bola reklamácia na náš mail doručená. Ďakujeme.

Pre bližšie informácie, týkajúce sa prípadných reklamácií nás môžete kontaktovať na tel čísle: 461 619 064, 461 619 066, 725 568 997 a alebo emailom: info@ supersektor.cz

Na všetky výrobky je poskytnutá záručná doba 24 mesiacov odo dňa zakúpenia a prevzatia tovaru.

Ak sa vyskytne na zakúpenom tovare vada, má zákazník právo toto reklamovať. Reklamácia bude prijatá iba v prípade uplatnenia v záručnej dobe, najlepšie spolu s platným dokladom o kúpe výrobku. Supersektor.cz je povinný oprávnenú reklamáciu prešetriť prípadne tovar opraviť alebo vymeniť v zákonnej lehote do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamace.Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo na výmenu alebo odstúpenie od zmluvy.

Na žiadosť spotrebiteľa je predávajúci povinný vydať doklad o zakúpení výrobku alebo o poskytnutí služby s uvedením dátumu predaja výrobku alebo poskytnutie služby, o aký výrobok alebo o akú službu sa jedná a za akú cenu bol výrobok predaný alebo služba poskytnutá, spolu s identifikačnými údajmi predávajúceho obsahujúcimi meno a priezvisko alebo názov alebo obchodné meno, prípadne názov predávajúceho, jeho identifikačné číslo.

Postup prevzatia tovaru pre kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom

Pri prevzatí tovaru od posádky vozidla alebo pracovníkov značkových predajní sa odberateľ presvedčí o správnosti počte prenášaných jednotiek, u baleného tovaru o neporušenosti balenia a stave dodávky. Správnosť potvrdí podpisom na prepravnom liste (pri zaslaní tovaru prepravnou službou) alebo na kópii dodacieho listu (pri doprave supersektor.cz). Ak má tovar pri prevzatí porušený obal, je odberateľ povinný presvedčiť sa o celistvosti a neporušenosti tovaru. Toto je potrebné uviesť do predajného listu, inak právo na mechanické poškodenie zaniká.

Vady dodávky, ktoré sú zrejmé pri odbere, musia byť reklamované ihneď pri prevzatí, inak právo zodpovednosti za tieto vady zaniká. Ostatné zrejmé chyby zistené napr. pri montáži je odberateľ povinný oznámiť bezodkladne. Vady materiálu je povinný oznámiť okamžite po ich zistení v lehote stanovenej pre záruku.

Postup prevzatia tovaru pre kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom

Pri prevzatí tovaru kupujúcim spotrebiteľom je mu odporúča, aby tiež urobil kontrolu doručenej zásielky a to najmä, či – ak nie je poškodená alebo ak nebolo porušené jej originálne balenie. V prípade doručenia poškodenej zásielky nie je spotrebiteľ povinný takúto zásielku prijímať a má nárok na dodanie novej bezchybnej zásielky. Spotrebiteľovi sa odporúča v prípade dodania poškodenej zásielky alebo v prípade porušenia jej originálneho balenia túto skutočnosť uviesť do dokladu o prevzatí a bezodkladne informovať predávajúceho. Aspoň tak predíde prípadným komplikáciám s následnou reklamáciou zásielky tovaru, ktoré nie je v súlade s kúpnou zmluvou.

Rozpor s kúpnou zmluvou

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez vád., Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávané reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa. Pripúšťa Ak to povaha veci, má kupujúci právo, aby bola vec pred ním prekontrolovala alebo aby jej činnosť mu bola predvedená.

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“),má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví behom šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Práva vyplývajúce zo záruky

 • ak ide o vadu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady, právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčasti, ak to nie vzhľadom k povahe vady neúmerné, a ak nie je takýto postup možný, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy
 • ak ide o chybu neodstrániteľnú brániace riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy
 • ak ide o chyby odstrániteľné vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo opakovane a brániace riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy
 • ak ide o iné vady neodstrániteľné a nepožaduje výmenu veci, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

Ak dôjde k výmene veci alebo jej súčasti, začína plynúť nová záruka v dĺžke 24 mesiacov.

Reklamáciu rieši predávajúci v súčinnosti s výrobcom tovaru. O reklamácii predávajúci rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácie vrátane chyby bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30tich kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak.

Reklamačný protokol

Predávajúci vydá spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom , keď spotrebiteľ uplatnil reklamáciu, čo je jej obsahom a aký spôsob jej vybavenia požaduje. Ďalej predávajúci vydá spotrebiteľovi potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania. Pre prípad zamietnuté reklamácie predávajúci spotrebiteľovi vydá písomné odôvodnenie tohto zamietnutia.

Záruka sa nevzťahuje na:

 1. vady tovaru, na ktoré bola poskytnutá zľava vady spôsobené opotrebovaním, atmosférickými alebo chemickými vplyvmi
 2. vady spôsobené pri doprave dopravným prostriedkom zákazníka
 3. vady spôsobené nesprávnym skladovaním, nesprávne vykonanú montážou, opravou a nesprávnym používaním tovaru.

V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci spotrebiteľ právo na úhradu nákladov spojených s reklamáciou. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu vady veci má spotrebiteľ tiež právo na úhradu nákladov k tomuto odstúpenie. V prípade neoprávnenej reklamácie nemá spotrebiteľ nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a súčasne ani predajca nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jeho strane (pokiaľ sa zo strany spotrebiteľa nejednalo napr o opakovanú bezdôvodnú reklamáciu, pri ktorej sa už dá vyvodzovať , že sa z jeho stránky išlo o zneužitie práv )."

Po uplynutí 24 mesačnej záručnej doby zaniká zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru, ktoré neboli v tejto lehote u predávajúceho zákazníkom uplatnené. V prípade uskutočnenej záručnej opravy sa záruka na tovar predlžuje o dobu, po ktorú v dôsledku jej vykonávania nemohol zákazník tovar riadne užívať.

Tieto obchodné podmienky boli konzultované SOS – Združením obrany spotrebiteľov, os (www.spotrebitele.info ). To potvrdzuje udelené jedinečné logo SAOP o vykonanie SOS – Spotrebiteľského auditu obchodných podmienok, ktoré nájdete nawww.spotrebitele.info / audit / audit. php . V prípade nejasností ohľadom týchto obchodných podmienok môžete SOS kontaktovať elektronicky nawww.spotrebitele.info / poradňa / vlozdotaz_saop.php alebo telefonicky na poradenské linke SOS 900 08 08 08 (8Kč/min).

© 2024 Supersektor.cz - všechna práva vyhrazena